2018-03-29 … 2018-04-25 › Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi › yglan edýär


 Türkmenistanyň Maliýe we ykdysad
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrligi bilen bilelikde ýurdumyzyň dolandyryş işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça okuw çäreleriniň 2018-nji ýyldaky tapgyryna gatnaşjak döwlete degişli bolmadyk taraplaryň arasyndan Germaniýada geçiriljek 4 hepdelik tejribe okuwlaryna dalaşgär seçip almak üçin söhbetdeşligi yglan edýär


Söhbetdeşligiň geçirilýän wagty - 2018-nji ýylyň 30-njy apreli–2-nji maýy aralygynda. Okuwa diňleýjiler söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär.
Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen meýilnamalary taýýarlan dalaşgärlere Germaniýanyň dürli kärhanalarynda tejribe geçmek mümkinçiligi döredilýär. Dalaşgärler nemes, iňlis ýa-da rus dilleriniň haýsy hem bolsa birini ýeterlik derejede bilmelidirler.
Söhbetdeşlige gatnaşmak isleg bildirýänler 2018-nji ýylyň 25-nji apreline çenli zerur resminamalary kabul ediş toparyna tabşyrmaly.

Dalaşgärlere bildirilýän esasy talaplar:
1. Ýokary bilimli bolmaly.
2. Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän edara gönüşindäki telekeçilik guramasynyň ýolbaşçysy, düzüm birliginiň ýolbaşçysy ýa-da hususy telekeçi bolmaly.
3. Dalaşgäriň azyndan 2 (iki) ýyl iş tejribesi bolmaly.

Ähli soraglar boýunça kabul ediş toparyna aşakdaky telefon belgileri boýunça ýüz tutup bilersiňiz: (99312) 39 45 72, (99312) 39 43 55.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrligi bilen bilelikde
ýurdumyzyň dolandyryş işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça okuw
çäreleriniň 2018-nji ýyldaky tapgyryna gatnaşjak döwlete degişli bolmadyk
taraplaryň arasyndan Germaniýada geçiriljek 4 hepdelik tejribe okuwlaryna gatnaşmak üçin gerekli zerur resminamalaryň sanawy


1 Şahsy kagyz
2 Pasportyň nusgasy
3 Diplomyň nusgasy
4 Zähmet depderçäniň nusgasy
5 Patentiň nusgasy (telekeçiler üçin)
6 TSweTB-niň agzalyk kitapçasynyň nusgasy
7 Işleýän ýerinden hödürnama (edara görnüşli taraplar üçin)
8 2 sany 3x4 surat
9 Application Form 2018 V4 RU-ZA.PDF doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
10 01 Datenschutzerkl_rung MP BMWi_RUS.PDF doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
11 02_Teilnahmebedingungen RUS.PDF doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
12 2 Kooperationsprojekt ru.docx- doldurylan elektron we çap edilen görnüşi
13 PowerPoint görmüşde taslamanyň pezintasiýasy

Source: http://minfin.gov.tm/tm/node/279
ОРГАНИЗАТОРЫ ТЕНДЕРОВ
приглашаем к сотрудничеству • разместим рекламу • окажем услуги • выставим ваши тендеры на сайте www.parahat.info
Ашхабад, Туркменистан, skype: parahat.info • Москва, Россия, phone: +7-980-6610434 /imo/
© 2010-07-18 Parahat Info • [email protected]