2021-10-26 22:09 вторник, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 847 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 900 // с по­не­дель­ни­ка 1.747 // с на­ча­ла ме­ся­ца 23.155 // с на­ча­ла го­да 274.181 // в сре­д­нем за день 917 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.