2021-10-27 05:58 среда, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 196 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 931 // с по­не­дель­ни­ка 2.027 // с на­ча­ла ме­ся­ца 23.435 // с на­ча­ла го­да 274.461 // в сре­д­нем за день 917 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.