2018-01-27 › УКАЗ Президента Туркменистана О ДУРДЫМЫРАДОВЕ К.Х.

ПОСЛЕДНИЕ УКАЗЫ
  • 1
2022-01-26 12:40 сре­да, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 494 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 824 // с по­не­дель­ни­ка 2.220 // с на­ча­ла ме­ся­ца 21.063 // с на­ча­ла го­да 21.063 // в сре­д­нем за день 822 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.