2021-12-01 02:40 сре­да, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 110 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 1.002 // с по­не­дель­ни­ка 2.063 // с на­ча­ла ме­ся­ца 110 // с на­ча­ла го­да 306.889 // в сре­д­нем за день 918 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.