Türkmenistan

новое в перечне законов

  • 1

ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ

 ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Туркменистана*

I. Внести в Налоговый кодекс Туркменистана, принятый Халк Маслахаты Туркменистана 25 октября 2004 года (в редакции Закона Туркменистана от 25 октября 2005 года) (Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2005 ý., HM-80; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2005 г., № 3-4, ст. 37; 2006 г., № 3, ст. 12; 2007 г., № 1, ст.ст. 20 и 24, № 2, ст. 48; Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2008 ý., HM-96; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 г., № 1, ст. 7, № 3, ст. 41; 2009 г., № 2, ст. 41, № 3, ст. 45; 2010 г., № 1, ст. 19, № 2, ст. 34, № 3, ст. 64; 2011 г., № 1, ст.ст. 5 и 24, № 2, ст. 45, № 3, ст. 59; 2012 г., № 1, ст. 48), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт «д» части первой статьи 18 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«d) Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşýän we harytlary ýerlemek (ibermek) üçin ulanylýan ammar.».

2. Абзац четвёртый пункта «д» части третьей статьи 96 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«tölegi görkezilen serişdeleriň hasabyna geçirilýän, ýokarda görkezilen ygtyýarly edilen taraplar bilen we şeýle kömegi hem-de kreditleri (karzlary) alýanlar bilen şertnama boýunça iberijiler (işleri ýerine ýetirijiler, hyzmatlary edijiler) bolan taraplara;».

3. Абзацы второй и третий части шестой статьи 97 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«Işleri ýerine ýetirmek (hyzmatlary etmek) boýunça şertnamalarda göz öňünde tutulan, şeýle işler (hyzmatlar) ýerine ýetirilen mahaly ulanylýan enjamlaryň, çig malyň, serişdeleriň we gaýry emlägiň iberilmegi kömekçi hasiýete eýedir.

Daşary söwda şertnamalarynda göz öňünde tutulan ibermeklik ýa-da şu Bitewi kanunyň 99-njy maddasyna laýyklykda ýerlenilýän ýeri Türkmenistanyň çäkleri bolup durýan, harytlaryň satyn alynmagy-satylmagy, işleriň ýerine ýetirilmegi we hyzmatlaryň edilmegi kömekçi häsiýete eýe däldir.».

4. Статью 98 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«98-nji madda. Harytlaryň ýerlenýän ýeri

Harytlaryň ýerlenýän ýeri diýlip aşakdakylar ykrar edilýär:

harytlar ýüklenip ugradylmaýan we ulag bilen ugradylmaýan bolsa, olaryň alyjylara berilýän pursadynda ýerleşýän ýeri;

iberiji, alyjy ýa-da başga bir tarap tarapyndan ýüklenip ugradylýan ýa-da ulag bilen ugradylýan bolsa, olaryň ýüklenip ugradylyp ýa-da ulag bilen ugradylyp başlanan pursadynda harytlaryň ýerleşýän ýeri;

harytlar tehniki, tehnologik ýa-da başga bir sebäplere görä, alyjylara sökülen ýa-da ýygnalmadyk görnüşden başga hili ýetirilip bilinmedik ýagdaýynda, gurnamak, oturtmak ýa-da olary ýygnamak iberiji tarapyndan ýa-da onuň adyndan ýerine ýetirilýän bolsa, harytlaryň gurnalýan, oturdylýan ýa-da ýygnalýan ýerleri.».

5. Абзац девятый статьи 105 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda potratçylar we kömekçi potratçylar bolup durýan taraplara olaryň nebit işlerini ýerine ýetirmek maksatlary üçin harytlary ýerlemek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek. Eger şeýle harytlar (işler, hyzmatlar) diňe nebit işlerini эerine ýetirmekden başga iş üçin niýetlenilen bolsa; soňra şeýle harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) haýsy iş üçin peýdalanyljakdygyny öňünden kesgitläp bolmasa; şeýle harytlar (işler, hyzmatlar) nebit işlerini ýerine ýetirmek üçin hem, beýleki işler üçin hem niýetlenilen hem-de peýdalanyljak bolsa we olary bölmek mümkin bolmasa, görkezilenler ulanylmaýar. Bu barada şeýle taraplar wagtynda, ýagny, olara hasap-faktura berilýänçä (ýazylyp berilýänçä) öz iberijisiniň ýa-da başga kontragentiniň dykgatyna ýetirmäge borçludyr;».

6. В части первой статьи 106:

после двадцать первого абзаца дополнить новым двадцать вторым абзацем следующего содержания:

«выполнения работ и оказания услуг, связанных со строительно-монтажными работами комплекса памятников и возведением его инфраструктуры;»;

абзацы двадцать второй-тридцать четвёртый считать соответственно абзацами двадцать третьим-тридцать пятым;

абзац двадцать седьмой текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«milli syýahatçylyk zolaklarynda ýa-da olaryň çäklerinden daşarda diňe milli syýahatçylyk zolaklarynyň iş maksatlary üçin syýahatçylary kabul etmek boýunça täze obýektleriň we olaryň infrastrukturasynyň gurulmagy bilen baglanyşykly işler we hyzmatlar, şeýle hem harytlaryň iberilmegi.»;

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«в) выполняющим отдельные виды работ, оказание услуг и осуществляющим поставку товаров (сырья, материалов, устанавливаемого на указанных объектах оборудования), используемых для осуществления таких работ лицами, указанными в пунктах «а» и «б»;».

7. Абзац второй части четвёртой статьи 107 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«Hasap-faktura, şu maddada başga bir ýagdaý göz öňünde tutulmadyk bolsa, harydyň ýüklenip ugradylan, işleriň ýerine ýetirilen we hyzmatlaryň edilen senesinden bäş günden gijä galman berilýär. Elektrik energiýasyny, suwy, gazy, aragatnaşyk hyzmatlaryny, jemagat hyzmatlaryny ýerlemegi amala aşyrýan salgyt töleýjileriň harydyň ýüklenip ugradylan (işleriň ýerine ýetirilen, hyzmatlaryň edilen) aýyndan soňky aýyň bäşinden gijä galman hasap-fakturany ýazyp bermäge haky bardyr.».

8. Абзацы первый и второй части первой статьи 109 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«1. Şu maddada başga ýagdaý bellenilmedik bolsa, harytlaryň ýüklenip ugradylan (berlen), işleriň ýerine ýetirilen we buýruja tabşyrylan (şol sanda tapgyrlaýyn tabşyrylanda) we hyzmatlaryň tamamlanan hasabat (salgyt) döwründe salgyt salynýan amallar geçirildi hasap edilýär.

Salgyt töleýji geleşikden we ylalaşykdan gelip çykýan ähli borçlary ýerine ýetirende we degişli pul möçberi gürrüňsiz tölenmäge (öwezi dolunmaga) degişli bolsa, bu hukugyň kanagatlandyrylmagy soňa süýşürilen ýa-da tölegler bölekleýin amala aşyrylan halatynda hem, harytlary ýükläp ugratmaklyk (bermeklik) geçirildi, işler ýerine ýetirildi, hyzmatlar bolsa edildi hasap edilýär.».

9. В статье 110:

абзац первый части второй текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«2. Harytlary (işleri, hyzmatlary) iberijilere tölenen, goşulan baha üçin salgydyň pul möçberini hasap etmek üçin, şu Bitewi kanunyň 107-nji maddasynda bellenen tertipde ýazylyp berilýän hasap-faktura we iberijiler (potratçylar) bilen tölegiň (hasaplaşyklaryň) geçirilendigini tassyklaýan resminamalar esas bolup durýar.»;

абзац второй части четвёртой текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«Goşulan baha üçin salgydyň hasaplaşylmaly we şeýle hasaplaşylmaga rugsat edilmeýän salgydyň pul möçberleriniň hasaba alnyşyny aýry-aýrylykda alyp barmak mümkin bolmasa, hasap edilýän salgydyň pul möçberi hasabat (salgyt) döwründe satyn alnan harytlar (işler, hyzmatlar) üçin iberijilere tölenen, goşulan baha üçin salgydyň bir bölegi hökmünde, salgyt özeniniň goşulan baha üçin salgyt salmak binýady hökmünde ykrar edilýän, şeýle hem ykrar edilmeýän ähli amallaryň umumy möçberine barabarlykda kesgitlenýär. Elektrik energiýasy ýerlenende we daşalanda salgydyň hasap edilýän möçberi harytlary (işleri, hyzmatlary) iberijiler tarapyndan salgyt töleýjilere berlen, goşulan baha üçin salgytdan ugur alnyp hasaplanýar. Goşulan baha üçin salgyda hasaplanýan pul möçberini has takyk kesgitlemek üçin, dekabr aýynda düzedişleri görkezmek bilen, tutuş ýyl üçin şunuň ýaly hasaplamalaryň düzülmegine ýol berilýär.»;

абзац четвёртый части пятой изложить в следующей редакции:

«У предприятий государственной формы собственности и предприятий потребительской кооперации при осуществлении ими оптовой и розничной торговли (в том числе при осуществлении снабженческо-сбытовой и заготовительной деятельности и отдельных таких, а также торговых операций) не подлежит зачёту сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная поставщикам по товарам, предназначенным для последующей реализации.»;

абзац пятый части пятой текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«Şeýle kärhanalar tarapyndan jemgyýetçilik iymiti önümlerini öndürmek üçin niýetlenilen harytlar boýunça iberijilere tölenen goşulan baha üçin salgydyň möçberi hem hasaplaşyga kabul edilmäge degişli däl. Gaýtadan işlemekligi geçmedik harytlar ýerlenilende, olar satyn alnanda iberijilere tölenen goşulan baha üçin salgydyň möçberi hem hasaplaşyga kabul edilmäge degişli däl.».

10. Абзац первый части третьей статьи 126 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«3. Goşmaça töleg tölenmäge degişli harytlary iberijilere tölenen goşmaça tölegi hasaplaşmak üçin, şu Bitewi kanunyň 127-nji maddasynda bellenen tertipde ýazylyp berilýän hasap-faktura we iberijiler bilen tölegiň (hasaplaşygyň) geçirilendigini tassyklaýan resminamalar esas bolup durýar.».

11. Абзац второй части второй статьи 127 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«Hasap-fakturalar goşmaça töleg tölenmäge degişli harydyň ýüklenip ugradylan ýa-da buýrujynyň çig malyndan (materialyndan) goşmaça töleg tölemäge degişli harydy öndürmek (ýasamak, guýmak) boýunça hyzmatlaryň edilen senesinden bäş günden gijä galman berilýär.».

12. Часть третью статьи 155 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«3. Eger iberijiden haryt maddy gymmatlyklary bilen bile kabul edilen yzyna gaýtarylýan gabyň bahasy şu gymmatlyklaryň bahasyna goşulan bolsa, olary satyn almak üçin çykdajylaryň umumy möçberinden onuň mümkin bolan peýdalanmak we ýerlemek bahasy boýunça yzyna gaýtarylýan gabyň bahasy aýrylýar. Haryt maddy gymmatlyklar bilen iberijiden alnan, yzyna gaýtarylmaýan gabyň bahasy olary almak üçin çykdajylaryň pul möçberine goşulýar.».

13. Абзац тринадцатый статьи 159 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«iberilen haryt maddy gymmatlyklara, işlere, hyzmatlara degişli goşulan baha üçin salgydyň pul möçberi, şeýle ibermeklik boýunça karz bergi (karzdarlaryň öňündäki borçnama) şu Bitewi kanunyň 149-njy maddasynyň ikinji böleginiň «g» bendine laýyklykda hasabat döwründe hasapdan öçürilen bolsa;».

14. В статье 168 текста на государственном языке:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Harytlary ýerlemekden, işleri ýerine ýetirmekden, hyzmatlar etmekden girdejiler tölegiň pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk (işler, hyzmatlar) görnüşinde hakyky gelip gowşuşyna garamazdan, harytlaryň ýüklenip ugradylan (iberilen), işleriň ýerine ýetirilen, hyzmatlaryň edilen hasabat (salgyt) döwründe alnan diýlip hasap edilýär.»;

абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

«2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda harytlar ýüklenip ugradyldy (iberildi), işler ýerine ýetirildi, hyzmatlar edildi diýlip hasap edilýär:»;

часть четвёртую изложить в следующей редакции:

«4. Salgyt töleýji - komitent tarapyndan toparyň ylalaşygy we şunuň ýaly beýleki ylalaşyklar boýunça harytlar ýerlenende komitente degişli emlägiň sarp edijä ýüklenip ugradylan (berlen), komissioneriň ýerlemek baradaky habarnamasynda we (ýa-da) komissioneriň hasabatynda görkezilen sene ýerlemekden girdeji alnan sene hasap edilýär.».

15. Абзац второй части пятой статьи 169 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«soňundan ýerlemek üçin niýetlenen satyn alnan harytlaryň satyn alyjylara (söwda işi) ýüklenip ugradylan (berlen);».

16. Абзац четвёртый части второй статьи 179 текста на государственном языке изложить в следующей редакции:

«hemişelik wekilhananyň üstünden amala aşyrylmadyk daşary ykdysady amallar boýunça, şol sanda göni daşary söwda haryt ibermeklik boýunça alnan girdeji jemi girdejä goşulmaýar;».

17. В части второй статьи 180 текста на государственном языке:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«komissiýanyň şertnamalarynyň şertle­rinde Türkmenistanyň çäginden daşar­dan getirilýän harytlaryň Türkmenistanyň çäklerinde ýerlenil­meginden alynýan girdejiler (daşary ýurtly edara görnüşli tara­pyň bellän ýerleýiş bahasy bilen salgyt ýumuşçysynyň ýerlemek üçin iberilen harytlary satan has ýokary bahasynyň arasyndaky tapawut görnüşinde şol edara görnüşli tarapa tölenilýän girdeji). Şunda şu Bitewi kanunyň 36-njy maddasynyň we 154-nji maddasynyň sekizinji böleginiň düzgünleri degişli ýagdaýda hasaba alynýar;»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«milli syýahatçylyk zolaklarynda ýa-da olaryň çäklerinden daşarda diňe syýahatçylyk

zolaklarynyň iş maksatlary üçin syýahatçylary kabul etmek boýunça täze obýektleriň we olaryň infrastrukturasynyň gurulmagy bilen baglanyşykly işleriň ýerine ýetirilmeginiň, hyzmatlaryň edilmeginiň, şeýle hem harytlaryň iberilmeginiň maksatlary üçin alnan karzlar (zaýomlar) boýunça göterimler;».

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Туркменистана
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

г. Ашхабад, 4 августа 2012 года.


газета «Нейтральный Туркменистан» № 232-233 от 13 августа 2012 года
________________________________
* Перевод с государственного языка Туркменистана.
** Если вы обнаружили опечатки в тексте, сообщите об этом на адрес info@parahat.info и они будут немедленно исправлены.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАКОНЫ

  • 1
ИЮНЬ 24 АШХАБАД 21:29 ПНД
ПРЕДЛАГАЕМ
выставить запрос
разместить рекламу
добавить новость
сотрудничество
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА
email
 parahat.info@gmail.com
skype parahat.info
imo-ID parahat-info