2022-01-26 13:22 сре­да, Аш­ха­бад // се­го­дня на сайт за­ш­ли 525 по­се­ти­те­лей // вче­ра бы­ло 824 // с по­не­дель­ни­ка 2.251 // с на­ча­ла ме­ся­ца 21.094 // с на­ча­ла го­да 21.094 // в сре­д­нем за день 822 уни­каль­ных по­се­ти­те­лей.